ولتاژچیست واز کجا شکل می گیرد؟

درگام نخست تعریفی کلی از ولتاژرا میخوانیم.

ولتاژانرژی است که کمک میکند بار الکتریکی از نقطه ای به نقطه ای دیگر حرکت کند.

الکتریسته یعنی حرکت هدفدار الکترون ها در یک رسانای الکتریکی برای اینکه این امر انجام شودباید الکترون های آزاد رسانا را اولا از هسته خود جدا کنیم.ودوما آن را در یک مسیر به طور منظم به حرکت در بیاوریم و برای انجام یک هدف از پیش تعیین شده مثل روشن کردن یک لامپ به کار بگیریم.

پس ولتاژ،یعنی انرژی که به الکترون میدهیم تا به حرکت در بیاید و در تعریف فرمولی نیز داریم.

فرمول ولتاژ
فرمول ولتاژ

فرمول ولتا

مقدار کاری (U) که واحدآن ژول است وباید انجام شودتا الکترون (q) با واحدکولن به حرکت دربیاید.

واحد ولتاژ،به اختصار ولت نامیده (V) اما واحد درست آن ازتقسیم ژول بر کولن بدست می اید.

وقتی به مقدار یک ژول برای انتقال یک کولن الکتریسته انرژی میدهیم می گوییم اختلاف پتانسیل(ولتاژ) یک ولت ایجاد شده است.

به طور کلی هرچیزی که حرکت بکند ویا دفع ویا جذب الکترون ها اتفاق بیوفتد می گوییم کار الکتریکی انجام شده است.وبه طور کلی تغییر یک وضعیت به وضعیت دیگر را کار تعریف میکنند.

همچنین ولتاژاختلاف ایجاد میکند وهرموقعه کلمه اختلاف به میان می آید یعنی بین دونقطه یا چند نقطه است.ولتاژاختلاف بین دونقطه را ایجاد میکند.اگر این اختلاف نباشدتبدیل انرژی در کار نیست منظور از تبدیل انرژی یعنی شما یک لامپ را در مسیر اختلاف فاز و نول متصل میکنید و نور تولید میکنید.

مثال هایی از ولتاژ را در باتری ها اختلاف بین پتانسیل مثبت و منفی،اختلاف220ولت در بین فاز و نول و...

درفاز و نول در فاز شما 220 ولت ولتاژ دارید اما درنول صفر ولت اطلاق میشود.

وقتی ولتاژی نباشد جریانی نداریم و درنتیجه الکتریسته ای نیز وجود نداردودلیل آن هم این است که الکترون های آزاد به واسطه ی نیروی ربایش بین مثبت و منفی در مدار خود حرکت میکند و هادی خنثی است.

اگر ولتاژ بدهیم وسپس قطع کنیم برای یک لحظه الکترون ها از مدار خود آزاد میشوند اماپس از آن به سرعت جذب پروتون های رسانا شده و در مدار خود به حرکت ادامه میدهند.

یک جمع بندی کنیم

ولتاژانرژی ومقدار کاری است که بر بارالکتریکی وارد میشودکه باعث میشود الکترون ها ازمدار خود جداشده و به طور منظم در یک مسیر حرکت کنند.