وظایف شخصی منتظران

                       «بِسمِ اَللهِ اَلرَّحمَنِ اَلرَّحِيمِ»     
                                                    
           سعيد نخعي گلپايگاني                                                                                                                                                                                               
     وظايف منتظِران دردعاي مهدوي 
          عجل الله تعالي فرجه الشريف
 
بزرگترين معلم انتظارراستين،امام منتظَرعجل الله تعالي فرجه الشريف است.
سخنان نوراني وادعيه ماثور 
آن حضرت درسنامه بزرگ تربيتي است که ازسالکان کوي يارکه مشهور به 
«اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفيقَ الطّاعَةِ»مي باشدا
از ادعيه ارزشمند آن امام همام است که بيانگر مجموعه وظايف فرد وجامعه 
منتظِراست ،مجموعه پيش رو برگرفته 
ازکتاب :«امام مهديعجل الله تعالي فرجه الشرف موجود موعود»اثراستاد 
فرزانه آية الله جوادي آمليحفظه الله. 
وظايف شخصي منتظِران
الف)امورشخصي
هرمنتظِري بايد پيوند خودرا با خداوند برقرارکرده وضمن درخواست 
روزي درابعادمختلف ،براي استقرارصفات ذيل 
درخويش ازخداوند کريم طلب کرامت کرده ودرتحقق آن ها ازپاي ننشيند.
1-   توفيق طاعت:«اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفيقَ الطّاعَةِ»منتظران راستين هم 
اهل اطاعت خدا،پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم
وامام معصوم عليه السلام هستند وهم توفيق چنين فرمانبري راهمواره ازخداي 
سبحان مي خواهند.
2-   دوري ازمعصيت:«وَبُعدَالمَعصيةِ»گناه،مانع مسيرحرکت به سوي خدا
ومهمترين عامل سقوط انسان است،منتطِرواقعي
 ضمن درخواست توفيق الهي درترک گناه،بايد سعي بليغ درتحقق چنين صفتي 
رابه کارگيردهرچندگناه کوچک وصغيره باشد.
3-   نيت خالصانه:«وَصِدقَ اَلنّيَةِ»اصلاح انگيزه اعمال(نيت)واخلاص 
هرچه تمام تردرانجام اوامرونواهي الهي به نحوي
 که اعمال ازهرگونه شائبه شرک وريا در جميع مراتب ،به دورباشد. 
4-   شناخت محرمات اللهي:«وَعِرفانَ اَلحُرمَةِ»ترک معاصي ممکن نيست 
مگرباشناخت چيزهاي که خداوند باحکمت 
بالغه اش بربندگان حرام کرده است،منتظِري که محرمات اللهي رانشناسد چه
 بساکه باشکستن حريم آن هاگرفتارشود،لذاشناخت 
محرمات الهي ضروري است.
5-   درخواست هدايت وپايداري:«وَاَکرِمنا بِالهُدي وَالاِستِقامَةِ»آنچه 
مايه کرامت آدمي است،هدايت يافتن به نوردين الهي 
وحفظ تقوااست،کساني که درمسير اوهدايت نشوند قطعا گرفتارجهالت 
وانحراف شده وازکرامت الهي انسان محروم
 خواهندشد،برمنتظرواقعي لازم است که زمينه افاضه اين هدايت رادر
خويش پرورش دهدوازخداوندبخواهد که اورا
دراين مسيرثابت قدم بدارد.
6-   سخن حق وحکيمانه گفتن:«وَسَدِداَلسِنَتَنا بَالصَّوابِ وَاَلحِکمَةِ»منتظِر
واقعي جزازسرراستي سخن نگويد بلکه 
وظيفه اواين است که حکيمانه سخن گفته وازگفتاربي محتواوبي فايده
 که نه در امردين سودي مي بخشدونه در
کاردنيا،پرهيزنمايد.
7-   کسب نورعلم ومعرفت:«وَاملَاءقُلوُبَنابِالعِلمَ وَالمَعرِفَةِ»اکتساب
 علم ومعرفت وخارج شدن ازناداني وظيفه 
هرمنتظِري است،تفاوت علم ومعرفت دراين است که معرفت اخص
 ازعلم است،معرفت به علمي گفته 
مي شود که باتمييزکامل معروف ازغيرخودوادراک خصوصيات
 آن همراه باشد،لذاهرمنتظِري بايدباعمق
 بخشيدن به گستره ي علوم به کسب معرفت نايل آيدکه هرمعرفتي 
علم هست ولي هرعلمي معرفت نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *