واجب فراموش شده

قسمت ششم

فلسفه‌ی قیام حسین بن علی

قدرتی که فساد می پراکند و دسـتگاهی که انسانها را به سـمت نابودي و فناي ماد و معنوي می کشاند. این، دلیل حرکت حسین بن علی(ع) است،که البته این را، مصـداق امر به معروف و نهی از منکر هم دانسـته اند؛که در بـاب گرایش به تکلیـف امر به معروف و نهی از منکر، به این نکات هم بایـد توجه شود. لـذاست که براي تکلیف اهمّ، حرکت میکند و تکالیف دیگر را ولو مهم فداي این تکلیف اهمّ کند. تشخیص می دهد که امروز، کار واجب چیست؟ هر زمانی، یک حرکت براي جامعه اسلامی متعین است.

کتاب واجب فراموش شده؛ صفحه ۱۳


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *