نیم نگاهی به جریان سوریه!!

بسم الله الرحمن الرحيم-نيم نگاهي به تجزيه وتحليل جانب ار غرب-درباره سوريه که هنوز نميخواهند واقعيت ها وحقايق ها را انطور که هست ببيند وتعريف کنند- لاميس اندوني –تحليل گر ومفسر خاور ميانه ومسائل فلسطين-درمقاله- چه کساني نمايندگي مردم سوريه راغ دارا هستند؟؟- اغاز حل بحران سوريه که نهاده شده دربوجود امدن يک وحدت  تحت يک رهبر  با اعتبار—قدرت هاي جهاني- بازيگران منطقه اي- رژيم سوريه-مخالفين منشعبشده وحتي گانگسترهاي که داعش ناميده ميشود؟؟عجب اخيرا عنوان انها گانگستر(هفت تير کش)شده است!!-که داعي حکومت عراق وجاهاي خالي است؟؟ اين هم را از اسرائيل ياد گرفتند!! که خودرا درموقعيت چه مستقيم وچه غير مستقيمبراي گفتمان اينده کشورقرارگرفتند-در فقدان يک صداي متحد وبا اعتباربراي اين نيروها که انقلاب سوريه را اغاز کردن- انقلاب سوريه درحقيقت يک شورش تمام عيار وکوري بود که غرب از نيروي هاي احمق ونادان وقابل اشتعال سني وکرد که بدنبال يک موقعيت برتر بودند که از عراق  عقب تر نيفتند وزمان براي براي شکار موقعيت برتر اينده مناسب تشخيص دادند بخصوص  همچنان دراين مقاله مي ايد امريکا از ترس تهديد اسرائيل وعربستان وقطر از ترس تاثيرلت حرکت جديد درمنطقه وحشت کرده بودند به کمک اين اين افراد امدند تا يک نيروي مخلص اسلامي وضد اسرائيل را درنطفه خفه کنند- مانند قيام بيست وهشت مرداد- شاه- امريکا-اتفاقاسوريه به يک انقلاب نياز نداشت- يک اصلاح گام به گام کافي بود-انچه مشخص است که اغلب احزاب اماده براي يک مصالحه وسازش هستنديا براي وحدت حزبي ويا وحدت قلمروئي ويا هردو انها- ومنافع اينده انها واثر گذاري براي صورت بندي يک رژِيم جديد با ويابدون جناب دکتر بشار اسد ميباشد-تمام قدرت هامنجمله روسيه درجستجوييک رژيم  شکل پذير ميباشند- که خواست امريکا موردي است که ان حکوت تهديدي براي اسرائيل نباشد—برايتمام قدرت هاي خارجي سوريه يک حکومت ورشکسته است؟؟!! چگونه ورشکسته است شهرهاي عمده را دراختياردارد وروز به روز برقدرتش اضافه ميشود- مهمترين شهر مخالفين – شهر رقه است ودحال تجزيه شدن نيروهاي انها شدن هستند- وبه داخل جنگلها ويا شهرهاي مرزي دارند پناه ميبرنند- که ميتواندساختارجديدي به ان داد که مطابق ميل انها باشد؟؟- انها نتوانستند درلبنان مطابق ميثل خود ساختاري را بوجوداورند ورانجام ساختارانها به محاق رفت چگونه سوريه که به مراتب قويتر از لبنان است ميتوانند ساختار مطابق ميل خود بدهند- واز خواست ارزوها واميال مردم سوريه که قيام برعليه حکومت سرکوب گر؟؟!!کردند عفلت ميکنند –بسيارخوب براي انکه بدانند انها وسيله اي براي اهداف ان قدرتها شدند نه ان قدرتهاوسيله براي اهداف انان باشند- وامروزه ارام ارام به سمت درحاشيه قرار گرفتن ودر يک لايه کم ارزش  اجتماعي- اقتصادي قرار ميگيرند-گروه هاي  مخالفين سوريه در عربستانگرد هم مي ايند- تا مافياي گانگستر سعي کند که به انها روحيه بدهد کهخود در حاشيه قرارگرفته است—مردم وسيله اي برا ي به قدرت رساندن رهبران متکبر—بنابراين يک اضطراب خاص مردم سوريه را که جان خودرادراين ر اه گذاشتندکه امروزه نه به اندازه گافي قدرت سياسي دارند ونه قدرت نظامي – وحتي نه به اندازه کافي توجيهات- شخصي براي گروهاي  تجزيه شده مخالف دارا هستند- اما اغلب انها وسيله اي براي احزاب مختلف براي ر هبران که ميخواهندکه درحکومت اينده مقام شامخي دارا باشند-بهر حال-بزرگترين شانس براي سوريه ها؟؟!! براي نيل به ارزوهاي –ازادي-عدالت-بوجود امدن گرو هاي فناتيک(عقب افتاده) مانند داعش- وگروهک  هاي افراط يجبهه نصرت-احرار شام- هستند- که در حال استحاله شدن در داخل يک جنگ فرقه ايبين سني وعلويان غالب ميباشد- چشمانتان روشن!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *