قانون اهم چیست؟

حتماشمانیزدرکتب مختلف برق به این تعریف برخورد کرده ایدکه می گوید:به نسبت پتانسیل الکتریکی دوسرهادی،به شدت جریان آن،دردمای معین مقداری ثابت است.که این مقدار را،مقاومت الکتریکی مینامند.این قانون توسط سیمون اهم کشف شد و به نام اومعروف و فراگیرشد.

قانون اهم به طور ساده شده ای،به روابط میان ولتاژجریان و همچنین مقاومت الکتریکی میپردازد.وهمچنین از دما،میزان رسانش،سطح مقطع و... چشم پوشی میکند.

هدف این متن آشنایی به صورت ساده با این قانون پرکاربرد برق است.

خوب اول به تعاریفی ساده ازاین سه مولفه یعنی ولتاژ،جریان و مقاومت میپردازیم.

ولتاژ:به مقدارنیرویی که باعث میشود.که تعدادی مشخصی الکترون،در یک مسیر ازپیش تعیین شده،حرکت کند.واحدآن ولت(V)است و با وی (V)ویا(U)نشان میدهند.

جریان:مقدارالکترونی مشخص،که درزمان معین ازیک سطع مقطع مشخص هادی میگذرد.وباحرف(I)نشان میدهندوواحد آن آمپر(A)است.

مقاومت:میزان تلاش یا به عبارت دیگربه میزان جلوگیری جسم،از عبور جریان مقاومت میگویند.واحدآن اهم(Ω)است وباحرف(R)نشان میدهند.

این قانون بیان میکند که بالارفتن مقدار جریان،درمدار مقدار مقاومت پایین می آید.

وبلعکس با بالارفتن مقدار مقاومت،مقدار جریان مدارکاهش میابد.

وبابالارفتن هرکدوم از مولفه های جریان و مقاومت درصورت ثابت بودن یکی ولتاژبالا میرود.


این تصویر که میبینیدفرمول های اهم را درخود جای داده است.وبه آن مثلثی که درتصویر قابل دید است مثلث اهم میگویند.با گذاشتن انگشتان،روی هرمولفه که میخواهید فرمول مربوط به آن بدست می آید.

به یاد داشته باشید که همواره ولتاژبه وجود آورنده مقاومت وجریان است پس در بالای مثلث اهم قرار میگیرد.

خوب درآخرهم اضافه کنم که این قانون صرفا برای مدارات کاملااهمی ویا مداراتی که به صورت فرم فازوری درآمده باشدکاربرد دارد.دردنیای واقعی ما همچین چیزی نداریم.