دائره المعارف عرفانی جلد اول – راز پس پرده طلاق

راز پس پرده طلاق

ھمه قضات امر زناشوئي و طلاق به خوبي مي دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا يک دليل دارد و آن
عدم تمکين جنسي زن و يا ناتواني جنسي مرد است.
درباره ناتواني جنسي مرد نيز بندرت کار به طلاق مي انجامد و اگر ھم چنين شود عمدتاً از جانب مرد
است و نه زن زيرا زن معمولاً در ناتواني جنسي مرد دچار يک احساس قدرت و برتري و سلطه ويژه مي
شود که برايش به طرزي شيطاني ارضا کننده است و از اين ضعف مرد صدھا امتياز ناحق مي گيرد.
در مواقعي که مرد طلاق مي گيرد تماماً بواسطه عدم تمکين جنسي زن مي باشد و مابقي امور
جملگي بھانه اي بيش نيستند.
و امّا عدم تمکين جنسي زن بدان دليل است که زن تا مرد را وادار به پرستش خود نکند به وي تن در
نمي دھد و اگر ھم تن در دھد با چنان سردي و اکراھي است که مرد را از برقراري رابطه منصرف مي
نمايد و دچار بي ميلي مي سازد.
زن متکبر که در واقع ھمان زن کافر است دشمن ھمه علايق قلبي و باورھاي ديني مرد است حتي
اگر خودش ھم مؤمن باشد ولي دشمن ايمان ومعرفت و معنويت مرد است ولذا خداوند زنان را
دشمنان آشکار ايمان مرد ناميده است .زني که تمکين جنسي نمي کند تدريجاً جسماً و روحاً رنجور
شده و به لحاظ اخلاقي نيز تباه مي گردد.
در اينجا مرد مواجه با بزرگترين و شاقه ترين امتحان در دين است که آيا پا بر روي ايمان و حقوق حقه
خود بگذارد و لحظه اي به ارضاي جنسي برسد و يا اينکه زن را دچار تحريم جنسي نمايد و ايمانش را
حفظ کند . مرداني که ايمان و حقوق خود را براي لحظه اي شھوت زير پاي مي نھند دچار قحطي
شھواني شده و به عذابي آتشين مبتلا گشته و بطور روزافزوني به دريوزه گي زن مي پردازند و کل
ھويت و عزت و شرف خود را از دست مي دھند و به پيروي از کفر زن به جھنم مي روند و زن را نيز
ديوانه کرده وبه فساد ميکشند و خود نيز بواسطه قحطي عاطفي بسوي مفاسد اخلاقي ميروند.
در قرآن کريم تمکين جنسي زن، اصل اول ديني اوست و زني که اين اصل را رعايت نکند کافر است

و لايق تنبيه و نھايتاً طلاق مي باشد.

 

از کتاب " دائرة المعارف عرفاني " استاد علي اکبر خانجاني جلد اول ص 22

 

کتاب صوتي (1) دائرة المعارف عرفاني1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (2) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (3) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (4) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (5) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (6) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (7) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (8) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (9) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (10) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (11) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (12) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (13) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (14) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (15) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (16) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (17) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (18) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتي (19) دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 

کتاب دائرة المعارف عرفاني 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعليم وتربيت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

دانلود رايگان کتاب هاي صوتي و متني استاد علي اکبر خانجاني در سايت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشاني تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *