انتظار فرج

پرسش:انتظارفرج بايدچگونه باشد

پاسخ:

محوراول:انتظارفرج دوگونه است انتظارفرج عالمانه وانتظارفرج جاهلانه درانتظارفرج جاهلانه مردم منتظرامامي هستندکه خودهمه کارهارابااعجازانجام مي دهد ومردم دراين رابطه هيچ گونه نقشي راايفانمي کنند درخانه نشسته ونهايت کاري که براي امام زمان وفرجش انجام مي دهند دعاکردن است وديگرهيچ (شخصي درمحضرمقام معظم رهبري گفت براي نابودي داعش صلوات بلندبفرستيد ايشان آهسته وزيرلب فرمودند اگرداعش باصلوات نابودمي شدمن به جاي يک صلوات ده صلوات مي فرستادم کنايه ازاينکه فقط دعاشرط نبوده بلکه حرکت وقيام هم لازم است)وهمچنين معتقدندامام زمان بدون دخالت وکمک مردم وبدون حضوراجتماعي مردم مي آيدوزمين راپرازعدل ودادمي کند ودريک کلام درانتظارفرج جاهلانه مردم براي فرج دعامي کننداما به سوي ظهورحرکت نمي کنند.عده اي تصورکرده اند بدون دخالت آنها امام زمان مي آيد ودنياراگلستان کرده تمام فقروتنگدستي راازبين مي برد غافل ازاينکه درزمان ظهور فقرنيزباکمک مردم ازميان مي رود باپرداخت زکات باپرداخت خمس فقرازميان رفته تاجايي که نيازمندي پيدانمي شودومردم براي پرداخت زکات خودشهربه شهرمي گردند امامستحقي پيدانمي کنند نتيجه اينکه جامعه قبل ازظهوربايداهل پرداخت خمس وزکات باشد تابتواندزمينه ظهوررامهياکند

محوردوم:درانتظارفرج جاهلانه مردم امام زمان رامي شناسنداماشناخت آنهاصرفا شناخت شناسنامه اي است به عنوان مثال نامش چيست؟ نام پدربزرگوارومادرگرامي ايشان چيست؟ درحاليکه درانتظارفرج عالمانه شناخت مردم ازامام زمان شناخت عالمانه است وراه شناخت امام هم براي جامعه آسان است امام هادي عليه السلام درزيارت شريفه جامعه کبيره مي فرمايد بکم فتح الله وبکم يختم وبکم ينزل الغيث من السماء وبکم يمسک السماء ان تقع علي الارض الاباذنه يعني اي ائمه به واسطه شماخداآغازمي کندوبه واسطه شماپايان مي بخشد وبه واسطه شما باران نازل مي کند وبه واسطه شماست که آسمان برزمين سقوط نمي کند مثل جامعه کنوني مثل جامعه بيماري است که مي داند درمان دردش به واسطه طبيبي است که درسرزميني زندگي مي کند اما براي مداواي خودش به سوي پزشک نمي رودومنتظراست تاخودطبيب به آن شهربيايد اگرجامه بپذيردکه درمان دردهايش به واسطه امام زمان است قطعا خودبه سراغ آن مي رود اما مع الاسف يانميدانديااگرمي دانداقدامي براي آوردن امام زمان نمي کند

محورسوم:درانتظارفرج جاهلانه مردم درصبح جمعه به خواندن دعاي ندبه آن هم به صورت فرمايشي اکتفاميکنند درحاليکه درانتظارفرج عالمانه مردم مستاصل گرديده ازاعماق وجود براي ظهوردعامي کنند دعادرانتظارفرج جاهلانه مانند کسي است که تشنه نيست وبه شخصي مي گويدبرايم آبي بياور اماچندان درقيداين نيست که آن شخص درخواستش رااجابت مي کنديانه اما انتظارفرج عالمانه مانند انسان تشنه اي است که ازشخصي درخواست آب نمايد که درصورت اجابت آن شخص خوشحال مي شودودرصورت عدم اجابت ازفرط تشنگي خودبه سمت آب حرکت مي کند درانتظارفرج عالمانه دعاي براي فرج رابادعاي براي سائراموريکسان نمي داند کمااينکه دردعاي عهدبعدازنوزده اسم ازاسماء الهي اللهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بامرک به کاررفته واين سبک دعاحاکي ازاين است که دردعاي براي فرج بايدقدري متفاوت تردعا
کنيم ودرپايان جامعه بايدبداند که بيمنه رزق الوري وبوجوده ثبتت الارض والسماء ونيزبايدبداند لولا الحجه لساخت الارض باهلها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *